Mediul abiotic

 

Unităţ de relief.  Siturile ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu sunt amplasate în lungul fluviului Dunărea şi în bazinul inferior al râului Vedea, întreaga zonă făcând parte din Lunca inferioară a Dunării, şi anume din subunitatea Lunca-Pasărea, cuprinzând și zona dig-mal a Dunării și o serie de ostroave (insule) din lungul Dunării.

Geomorfologie. Unitatea geomorfologică întâlnită în mod predominant în zonă este cea de luncă.

Geologie. Din punct de vedere geologic situl aparține marii unități structurale Platforma Moesică, iar la suprafață cuvertura sedimentară este alcătuită din depozite loessoide și depozite aluviale de vârstă holocenă, foarte variate ca textură. În zona albiei minore depozitele sunt aproape exclusiv depozite aluviale, acestea contribuind şi la formarea  șirului de grinduri fluviatile.

Solurile caracteristice întregii zone sunt constituite din diferite tipuri de cernoziomuri – în zonele mai înalte şi plate, şi din soluri tipice aluviale – pe văile râurilor. Malurile râurilor, ale ostroavelor şi grindurilor fluviatile sunt formate pe alocuri din plaje nisipoase alternând cu mâluri.

Rețeaua hidrografică din sit este tributară în totalitate fluviului Dunărea. Apele principale din zonă sunt reprezentate de cursul inferior al răului Vedea şi de zona de vărsare a acestuia în Dunare (în partea de vest a sitului), precum si de fluviul Dunărea (care reprezintă toată limita sudică a sitului).

Clima. Teritoriul întregii zone de sud-est a României prezintă un climat temperat-continental. Regimul climatic este omogen ca urmare a uniformității reliefului de câmpie; se caracterizează prin accente de excesivitate, cu veri călduroase, cu precipitații destul de slabe și ierni relativ reci marcate de viscole puternice, dar şi de frecvente perioade de încălzire care provoacă discontinuitate in distribuția teritorială a zăpezii.

Temperatura medie anuală a aerului în întreaga zona este de aproximativ 11.5 ºC, precipitațiile medii anuale sunt de aproximativ 550 mm, cele mai multe căzând în special sub formă de aversă în perioada aprilie – octombrie, când se înregistrează aproximativ 288 mm.

Mediul biotic

 

Siturile Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu păstrează încă pe teritoriul lor o parte importantă a valorilor naturale ce se găseau în trecut de-alungul întregului curs al Dunării, cum sunt zonele umede, incluse în vechime într-o adevărată salbă de lacuri, canale și zone inundabile.

 

Aria Proiectului, ce cuprinde suprafețe din cele două situri, totalizând 5143 hectare, cuprinse între 2 și 108 m altitudine, prezintă pe aproximativ 10% din suprafața sa păduri/ zăvoaie de salcie albă (Salix alba) și plop alb (Populus alba) și păduri ripariene mixte de stejar (Quercus robur), ulm (Ulmus laevis), frasini (Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia), în procent de sub 1 %, pădure prezentă în mod natural în lungul marilor râuri. Restul suprafeței sitului este ocupată de albia fluviului Dunărea și a râului Vedea, de alte tipuri de păduri de foioase, plaje de nisip, pajiști şi terenuri agricole.

 

Ecosisteme. Din punct de vedere al biodiversității, zăvoaiele de salcie și plop ocupă aproximativ 10% din suprafața sitului, în timp ce pădurile ripariene mixte de stejar, ulm şi frasin, situate în lungul marilor râuri ocupă sub 1%.

Tipuri de ecosisteme prezente:

  • ecosisteme lotrice sau de râu,
  • ecosisteme de luncă,
  • ecosisteme de pajişti,
  • ecosisteme de pădure,
  • ecosisteme agricole.
Peisaj lotic din siturile Natura 2000

Valorile Sitului Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia

Zona a fost declarată Sit Natura 2000 pentru două habitate de interes comunitar şi două zeci și una de specii de interes comunitar, conform Anexei II a Directivei Habitate a Consiliului Europei: șapte specii de mamifere, una de reptile, una de amfibieni, unsprezece specii de peşti și o specie de nevertebrate.

Situl Natura 2000 Gura Vedei – Șaica-Slobozia, pe lângă frumuseţea şi varietatea peisajelor, are o valoare de patrimoniu incontestabilă datorită multitudinii de plante şi vietăţi prezente.

Ca urmare a integrării în reţeaua Natura 2000, urmează ca pentru situl  Gura Vedei – Șaica-Slobozia să se dezvolte măsuri de management pentru protejarea şi conservarea biodiversităţii, cât şi pentru informarea şi conştientizarea populaţiei din zonă, în cadrul proiectului “Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu”.

În situl Gura Vedei-Șaica-Slobozia și implicit in situl Ostrovul Lung – Gostinu, sunt prezente mai multe habitate și specii de interes conservativ la nivel european, caracteristi ce au determinat declararea situl: pădurile de luncă cu salcie alba și plop alb, tufărișurile de cătină albă şi cătină roşie, zăvoaiele de anin negru, păduri de luncă cu stejar pedunculat, frasin și ulm.

De asemenea, aici trăiesc numeroase specii de animale de interes comunitar, conform Anexei II a Directivei Habitate a Consiliului Europei: popândăul, vidra, țestoasa de apă, buhaiul de baltă cu burtă roşie, cinci specii de lilieci, speciile de peşti cum ar fi zvârluga, țiparul, porcuşorul de nisip şi scrumbia de Dunăre.

Situl Ostrovu Lung-Gostinu găzduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE (63 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și 56 specii nemenționate în Anexa I).